ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρόν ιστότοπος («https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/») αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «my-terra» το οποίο ανήκει στην MY TERRA LIMITED Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αγγλία με αριθμό 10806319, (εφ’εξής καλούμενη για λόγους συντομίας «Εταιρεία»).

Μέσω αυτού του ιστότοπου προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας προϊόντων παραγωγών και διαμεσολάβησης μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας πωλήσεως των προϊόντων αυτών

Οι παρόντες όροι αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρεία παρέχει στους Παραγωγούς ή και στους απλούς Επισκέπτες της, τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «my-terra».

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

– Η ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/ αποτελεί δικτυακό τόπο – ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει αφενός στους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν και να πωλήσουν τα προϊόντα τους να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα εντός της πλατφόρμας, μέσω των οποίων θα προσφέρουν τα εκάστοτε προϊόντα τους και στους επισκέπτες της να αγοράσουν τα φιλοξενούμενα στην πλατφόρμα προϊόντα. Ο ιστότοπος https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/» δεν εμπλέκεται άμεσα στις συναλλαγές μεταξύ αγοραστών και πωλητών, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής. Κατά συνέπεια, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/» δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια και την νομιμότητα των προϊόντων, καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των περιγραφών, καθώς και την ταυτότητα, δικαιοπρακτική και οικονομική ικανότητα των πωλητών και των αγοραστών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και συνιστά στους χρήστες της πλατφόρμας της και την απευθείας επικοινωνία με τους παραγωγούς, προκειμένου να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες της εκάστοτε συναλλαγής τους. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον προμηθευτή ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά την διάρκεια της προσφοράς.
– Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη, των υπηρεσιών από τον προμηθευτή.
– Η χρήση των υπηρεσιών https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους, που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών.
– Όλες οι υπηρεσίες προς τους χρήστες/επισκέπτες παρέχονται χωρίς χρέωση.
– Οι υπηρεσίες προς τους παραγωγούς παρέχονται βάσει των όρων που προβλέπονται κατωτέρω

– Προϋπόθεση για την χρήση της ιστοσελίδας είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης/πωλητής, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους, θα πρέπει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/.
– Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης και κάνει χρήση αυτού με δική του ευθύνη. Αυτούς τους όρους η https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει στο σύνολο ή μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της ιστοσελίδας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων.
– Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/αλλά όπως γνωστοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

2.ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στις υπηρεσίες του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/θα πρέπει:
– Να είναι άνω των 18 ετών και ικανός για κάθε δικαιοπραξία.
– Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
– Να ενημερώνει επιμελώς τον λογαριασμό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.
– Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και ορθή χρήση της ιστοσελίδας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας, μη προβαίνοντας σε πράξεις ή παραλείψεις παράνομες και επιζήμιες για την ιστοσελίδα και για τους λοιπούς χρήστες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπηρεσιών της ιστοσελίδας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/να αποκτήσουν πρόσβαση, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους συμπεριφοράς, οι χρήστες υποχρεούνται σε αποζημίωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που ενδεχομένως υποστεί η https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/από τις ενέργειες ή παραλείψεις τους.
– Χρήστες κάτω των 18 ετών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την συνδρομή ή/και υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξ’ολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.
– Ο Χρήστης/Επισκέπτης δεν επιτρέπεται να καταχωρεί εγγραφές, φωτογραφίες, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που αφορούν πολιτικές απόψεις, θρησκευτικά στοιχεία, εθνικά χαρακτηριστικά, διακρίσεις φύλου, και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία που είναι ενδεχόμενο να παραβιάζουν την προσωπικότητα του ή να έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή με διατάξεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής νομοθεσίας.
– Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών.
– Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, την ισχύουσα φορολογία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/
– Επιπλέον ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην εμπλέκεται, να μην υποστηρίζει ή να μην ενθαρρύνει άλλους να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φύσης μετάδοση, φόρτωση, ανέβασμα, αποστολή e-mail, ή με οπιονδήποτε τρόπο παροχή στο https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/πληροφοριών που α) είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, και προσβάλλουν τρίτους,
 β) δεν αντιστοιχούν ούτε σχετίζονται με αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή είναι προϊόν/αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, γ) είναι εμπιστευτικές και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται στο κοινό βάσει νόμιμων ή/και συμβατικών περιορισμών δ) παραβιάζουν σχετικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και ε) περιέχουν ιούς, αυθαίρετες ή άνευ εξουσιοδότησης διαφημίσεις, προεκλογικά μηνύματα, προσκλήσεις ή διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφής spam.
– Οι χρήστες δεσμεύονται, ότι τα στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη, είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν μετά την εγγραφή τους.
– Ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να κρατά μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του, ο οποίος δίνεται κατά την εγγραφή του. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις δραστηριότητες ζημίες και οφειλές που πιθανόν προκύψουν από τον λογαριασμό τους λόγω μη επαρκούς προστασίας του κωδικού. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/ σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του λογαριασμού τους, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακριβή ταυτότητα των χρηστών της, για την ηλικία και την εθνικότητα τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γι αυτό το λόγο προτρέπει τους χρήστες να επικοινωνούν κατευθείαν με τους εκάστοτε πωλητές μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα.
– Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή/και υλικού τοποθετεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει σαν συνέπεια οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, δηλαδή ο χρήστης.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης ή αφαίρεσης υλικού ή/και εγγράφου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και με την κείμενη νομοθεσία και συναλλακτικά ήθη,ενημερώνοντας αυτόν που προέβη στην καταχώρηση, άμεσα, ολικά ή μερικά. Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς και να αλλάξει ανά πάσα ώρα τα κριτήρια αποδοχής των χρηστών/επισκεπτών και τους όρους χρήσης.
– Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, η https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/ (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ )έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης προσβάσεώς τους στην ιστοσελίδα, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της από την ως άνω αθέμιτη χρήση.
– Τα μέλη θα πρέπει να τηρούν τον λογαριασμό τους συνεχώς ενημερωμένο και ακριβή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Επιπροσθέτως, προκειμένου τα μέλη να μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προιόντων στην ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/θα πρέπει να παρέχουν έγκυρους τρόπους πληρωμής, όπως πιστωτική κάρτα σε ισχύ.
– Απαγορεύεται η μεταβίβαση του λογαριασμού σε τρίτους.
– Οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες σε μέλη που έχουν τεθεί προσωρινά ή επ’αόριστον σε διαθεσιμότητα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οριστικά ανεπιβεβαίωτους ή μη ενεργούς λογαριασμούς.

3.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

– Οι υπηρεσίες φιλοξενίας προϊόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, δηλαδή η δημιουργία «καταστημάτων», παρέχονται με μηνιαία συνδρομή είκοσι ευρώ (20 €).
– Χρέωση υφίσταται και στην περίπτωση συντέλεσης αγοραπωλησίας μεταξύ χρήστη/αγοραστή και παραγωγού και η οποία χρέωση ανέρχεται σε 10% επί του τελικού ποσού της αγοράς των προϊόντων. Το ποσοστό αυτό α) σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος μέσω της Υπηρεσίας PayPal θα παρακρατείται απευθείας από την υπηρεσία χρέωσης PayPal κατά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας μέσω της ως άνω υπηρεσίας [αποστολή της παραγγελίας του χρήστη προς τον παραγωγό και χρέωση από αυτόν (παραγωγός) του χρήστη], β) σε περίπτωση κατάθεσης του αντιτίμου της αγοραπωλησίας σε Τραπεζικό Λογαριασμό της πλατφόρμας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/ή πληρωμής μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, θα παρακρατείται το ως άνω συμφωνηθέν ποσοστό από την Εταιρεία και θα μεταφέρεται το υπόλοιπο ποσό του αντιτίμου στον Τρ.Λογαριασμό του παραγωγού, και γ) σε περίπτωση αντικαταβολής του αντιτίμου απευθείας στον Παραγωγό, αυτός υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την είσπραξη να προβεί στην καταβολή του ως άνω ποσοστού (10%) επί του εισπραχθέντος αντιτίμου στον Τρ.Λογαριασμό της πλατφόρμας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, που θα του έχει γνωστοποιηθεί.
– Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοραπωλησίας ή υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέφει το παρακρατηθέν ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο παραγωγός

– Όσον αφορά την ανάρτηση προϊόντων προς πώληση στην ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/ο παραγωγός εγγυάται ότι τόσο εκείνος όσο και τα προϊόντα του πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την πώληση των προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς, όπως αυτοί προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τους αρμόδιους φορείς.
– Εγγυάται επίσης ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανός.
– ο παραγωγός υποχρεούται να παρέχει ακριβή περιγραφή του αντικειμένου, ενώ οι αναρτήσεις του πρέπει να περιλαμβάνουν κείμενα περιγραφής, γραφικές παραστάσεις και εικόνες που έχουν σχέση με την πώληση του προϊόντος. Τα προϊόντα θα αναρτώνται στην αντίστοιχη κατηγορία με τις αντίστοιχες επισημάνσεις.
– ο παραγωγός υποχρεούται να παρέχει τα προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την προσφορά στην ιστοσελίδα .
– ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να δημιουργεί αναρτήσεις καλής ποιότητας, αισθητικά άρτιες και να αναφέρει σε αυτές την τιμή, την ποσότητα της διάθεσης, τον χρόνο και τρόπο της αποστολής, καθώς και την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων.
– Όλες οι αγορές είναι δεσμευτικές. ο παραγωγός υποχρεούται να αποστείλει την παραγγελία ή να ολοκληρώσει την συναλλαγή με τον απαιτούμενο τρόπο και άμεσα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως εάν ο αγοραστής δεν συμβαδίζει με τα κριτήρια που έχει θέσει ο πωλητής (όπως τρόπος πληρωμής) ή εάν ο παραγωγός αδυνατεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του αγοραστή.
– ο παραγωγός οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε παράπονο ή υπόδειξη των χρηστών/πελατών και γενικά να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην αρτιότερη εξυπηρέτηση αυτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σύμφωνα με το παρόν.
– ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της παραγγελίας να προβεί στην άμεση αποκατάστασή της, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και πληρότητα της εκάστοτε παραγγελίας.
– Σε περίπτωση που ο παραγωγός προβεί σε αλλαγή της επωνυμίας ή σε παύση της λειτουργίας του, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης, για την ζημία που θα της προκαλέσει η αλλαγή αυτή.
– ο παραγωγός είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας, δεσμεύεται όμως να προωθήσει τις παρεχόμενες από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσίες
– Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο παραγωγός, αναγνωρίζουν ότι τα εμπορικά σήματα, η εμπορική επωνυμία, άλλα σύμβολα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα λογισμικού, που κάθε μέρος χρησιμοποιεί δυνάμει της παρούσης, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του εκάστοτε δικαιούχου και ότι το δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτών δεν θα θεωρηθεί παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί και ο παραγωγός ρητά δηλώνει, ότι το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από αυτόν ή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και που περιέχει ιδέες, συστάσεις, προτάσεις ή οποιοδήποτε άλλο υλικό δεν αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία, είναι κοινόχρηστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αποκάλυψης ή/και χρήσης οποιουδήποτε αναρτημένου υλικού.
– ο παραγωγός δηλώνει, ότι παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το δικαίωμα εμπορικής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίησης του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης αυτού ή οποιασδήποτε περαιτέρω αναφοράς σε αυτόν.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει και δυνατότητα διαφήμισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πωλούμενων προϊόντων, με την μορφή της προβολής των προϊόντων του παραγωγού σε προτεραιότητα και σε εμφανή σημείο. Για την προωθητική αυτή ενέργεια, υφίστανται χρεώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των ενδιαφερομένων πωλητών. Η δε καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται στο σύνολό του για ένα συγκεκριμένο προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα και θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποδείξει.

  1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

4.1 Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.

4.2 Για την παραγγελία προϊόντος μέσω του «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,», ο κάθε Επισκέπτης ή Χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί και τα προσθέτει στο Καλάθι Αγορών του. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων τις οποίες δικαιούται ο εκάστοτε Επισκέπτης ή Χρήστης. Στη συνέχεια θα ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρωθεί η αγορά.

4.3 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας των προϊόντων ο κάθε Επισκέπτης ή Χρήστης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

4.4 Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,»,» δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Επισκέπτη ή Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αυτός υπόδειξε κατά την υποβολή της παραγγελίας.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

5.1 Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής είτε μέσω αντικαταβολής είτε με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,».

5.2 Η εκάστοτε Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει παραχωρήσει προς χρήση του Επισκέπτη ή του Χρήστη. Η Εταιρεία και το «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,» δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η χρέωση δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος του Επισκέπτη ή Χρήστη στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα, σύμφωνα με την πολιτική της εκάστοτε Τράπεζας.

5.3 Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα προϊόντα που αυτή περιλαμβάνει αποστέλλονται με δαπάνη του Επισκέπτη ή Χρήστη στον χώρο που έχει υποδειχθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας με εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται το «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,» με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας της διαδικασίας αποστολής. Σε κάθε περίπτωση, ο Επισκέπτης ή ο Χρήστης θα ενημερώνονται για το κόστος αποστολής πριν από την ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας.

5.4 Ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη εξαιτίας της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος του Δημιουργού καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα αποστέλλεται ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) για την όποια καθυστέρηση.

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

6.1 Η ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) είναι εφικτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,».

6.2 Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς.

6.3 Σε περίπτωση μη παραλαβής του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη, το προϊόν είτε παραμένει στην Μεταφορική Εταιρεία είτε επιστρέφεται στον Δημιουργό. Εάν ο αγοραστής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,» μέσω email και κατόπιν επικοινωνίας του «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,» με την Μεταφορική Εταιρεία να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του αγοραστή.

6.4 Η εν γένει πολιτική ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής του προϊόντος ορίζεται από τον κάθε Δημιουργό και όχι από το «https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/,», το οποίο ευθύνεται μόνο για την τήρηση της ορθής διαδικασίας πώλησης του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση και με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994, ως αυτός ισχύει σήμερα, το επιτρεπόμενο για επιστροφές χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7.ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

– Η ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες «ως έχει», και παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και πληρότητα του συνόλου του περιεχομένου της, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση γι αυτό, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
– Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή ή παραίνεση για την τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή συμπεριφοράς.
– Η υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, συνίσταται αποκλειστικά σε παροχή πλατφόρμας φιλοξενίας προϊόντων και διαμεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεως αγοραπωλησίας μεταξύ των παραγωγών και των χρηστών επισκεπτών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκτά σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών αυτού (της ιστοσελίδας). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού, καθώς και για την οποιαδήποτε ζημία, που ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
– Ο παρών διαδικτυακός τόπος https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.
– Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι θυγατρικές της, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές ή οι προμηθευτές της, για ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν άμεσα, έμμεσα, γενικά, ειδικά, στα πλαίσια αποζημίωσης ή παρεπόμενα, εξαιτίας υπαίτιας συμπεριφοράς του μέλους ή τρίτου προσώπου που σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή της παρούσας ενώ συμπεριλαμβάνει χωρίς περιορισμό διαφυγόντα κέρδη, σωματική βλάβη, ψυχική οδύνη ή άλλες ζημίες παρεπόμενες αυτών.

8.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

– Τα μέλη (χρήστες αγοραστές και παραγωγοί) συμφωνούν να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από ευθύνη λόγω υπαναχωρήσεως, συμπεριλαμβάνοντας λογικά δικηγορικά έξοδα, τα οποία ενδεχομένως προκύψουν από αθέτηση της παρούσας ή συμπληρωματικών εγγράφων αυτής ή από παραβίαση σχετικού νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου.

9.ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/. Περαιτέρω η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

10.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει προαιρετικά προσωπικά στοιχεία μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη αυτής, τα οποία δίδονται με την συγκατάθεση των χρηστών (π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου). Απαραίτητα όμως κάθε εγγεγραμμένο μέλος πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση σε ισχύ καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίον γνωρίζει αποκλειστικά το μέλος και μπορεί να τον αλλάξει οποτεδήποτε.
– Τα μέλη έχουν την δυνατότητα οποτεδήποτε να επανεξετάσουν και να αλλάξουν τις προσωπικές πληροφορίες από τον λογαριασμό τους καθώς και να μην συμπληρώσουν τα προαιρετικά πεδία πληροφόρησης.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες με σκοπό αφενός την βελτίωση των υπηρεσιών της και αφετέρου την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες/μέλη.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή/και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση των χρηστών.
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το νόμο, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν με τη συγκατάθεσή τους οι χρήστες/επισκέπτες.
– Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την ιστοσελίδα και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα:
1. Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.
2. Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
3. Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα
– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης συνδεθεί με την παρούσα ιστοσελίδα μέσω μιας εξωτερικής εφαρμογής, και κατά συνέπεια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να λάβει προσωπικά στοιχεία από εκεί.
– Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό :
1. την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/επισκέπτες του,
2. την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
3. την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας,
4. την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λ.π.,
5. την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας,
6. κάθε συναφή με τα ως άνω ενέργεια.
– Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000), καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή στην νομοθετική ρύθμιση των προσωπικών δεδομένων, θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στην διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, και τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

  1. COOKIES

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται – και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του ξανά στην ιστοσελίδα, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε διακόπτετε τη λειτουργία των cookies του browser σας, ώστε είτε να διακόψετε τη ροή νέων cookies, είτε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, είτε να απενεργοποιήσετε τα υφιστάμενα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να περιορίζεται η χρήση μερικών από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ή ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση πλήρως όλων των δυνατοτήτων του δικτυακού μας τόπου.

Ορισμένοι από τους συνεργαζόμενους με εμάς ή ορισμένες από τις λοιπές ιστοσελίδες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για και από τη χρήση τους.

12.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Η ιστοσελίδα https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, περιέχει σήμα κατατεθέν, εμπορικά σήματα, υλικό και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά αναφερομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) της ιστοσελίδας, τα οποία προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον οποίον απαγορεύεται η αντιγραφή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου η μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την έγγραφη άδεια της https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.
– Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι και μόνο εφόσον το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες διώκονται ποινικά, επιφυλασσομένης της εταιρείας έναντι πάντων για οποιουδήποτε νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμά της από την παράνομη χρήση της ιστοσελίδας.
– Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, παραχωρώντας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ανέκκλητο δικαίωμα δωρεάν χρήσης του αναρτημένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιεχομένου.

13.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

– Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

14.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

– Οι παρόντες όροι χρήσεως διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσεως, παύει αυτός αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων χρήσεων. Η https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/, έχει δικαίωμα τροποποίησης του συνόλου ή μέρος των παρόντων όρων, η οποία θα γνωστοποιείται στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αμέσως, εγγράφως, μέσω του παρόντος χώρου, έχοντας ενσωματωθεί σε αυτόν.
– Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ανακύψει από την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://my-terra.gr.185-4-133-54.linuxzone73.grserver.gr/είναι τα Δικαστήρια Λασιθίου Κρήτης. Οποιαδήποτε διάταξη από τους παραπάνω όρους καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.